نگاه از بالا، وب نوشت های من
گر همچو من افتاده ی این دام شوی

ای بس که خراب باده و جام شوی

ما عاشق و مست و رند و عالم سوزیم

با ما منشین اگر نه بدنام شوی

از: حافظ

+  2007/2/28ساعت 19:19  |