نگاه از بالا، وب نوشت های من
    غزلی از فاضل نظری.

با هر بهانه و هوسی عاشقت شده است

فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است

 

چیزی ز ماه بودن تو کم نمی شود

گیرم که برکه ای، نفسی عاشقت شده است

 

ای سیب سرخ غلط زنان در مسیر رود

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده است

 

پر میزنیّ و وای به حال پرنده ای

کز میله ي قفسی عاشقت شده است

 

آیینه ای و آه که هرگز برای تو

فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است

+  2007/1/2ساعت 2:17  |